Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Klauzula

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie (66-540) przy ulicy Kościuszki 77.


 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@sgo5.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, tj. Agnieszka Demichowicz, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@starekurowo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  1. Zapewnienia realizacji zadań związku w zakresie organizacji  odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm).
  2. Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora.

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym organom działającym na podstawie przepisów prawa.


 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.


 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86


 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji postanowień umownych w zakresie odbioru odpadów komunalnych.