Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29,00 zł miesięcznie

Zgromadzenie wybrało metodę naliczania wg liczby mieszkańców zamieszkująca dana nieruchomość ponieważ sprzyja ona rzetelnej weryfikacji, została wybrana poprzednim razem i sprawdza się do tej pory. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawka za gospodarowanie odpadami do wyboru jest jedna, za odpady zebrane selektywnie, natomiast opłata w przypadku stwierdzenia braku segregacji stanowi dwukrotność tej kwoty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy uiszczać (bez wezwania, bez faktur) z góry do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nadane indywidualne konto XX 8362 0005 222X XXXX XXXX XXXX.

Domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgromadzenie CZG SGO5 uchwaliło stawkę dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotności stawki.  Ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo rocznie, z góry do dnia 15 czerwca każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.