Dane kontaktowe


Celowy Związek Gmin SGO5

ul. Kościuszki 77

66-540 Stare Kurowo

tel. 95 781 95 60


Godziny otwarcia


Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1700
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400


BIP SGO5

Biuletyn Informacji Publicznej dla SGO5

Deklaracja Dostępności

Celowy Związek Gmin SGO5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Celowego Związku Gmin SGO5.
Data publikacji strony internetowej: 2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-06.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

• brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
• brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
• linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
• brak opisów alternatywnych grafik,
• pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej..

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• widoczny fokus;
• wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Mitrut, mail: biuro@sgo5.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 95 781 95 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Celowy Związek Gmin SGO5, ul. Kościuszki 77 , Stare Kurowo

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie oznakowano kolorem niebieskim miejsc parkingowych.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: brak zastosowania kontrastowego elementów infrastruktury oraz oznaczenia paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.